Regulamin

1. Postanowienia ogólne

a) właścicielem i administratorem drukarni jest Manufaktura Druku S.C., ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, NIP: 6793096103; zwana dalej jako "administrator" , "usługodawca" lub "drukarnia";

b) serwis drukarni dostępny jest pod adresem www.manufakturadruku.pl oraz nowa.manufakturadruku.pl, zwany dalej jako "serwis";

c) niniejszy regulamin określa:

 • warunki korzystania z serwisu;
 • zasady przyjmowania zleceń;
 • warunki reklamacji;
 • warunki przyjmowania plików do druku; 
 • odpowiedzialność drukarni;

2. Warunki korzystania z serwisu

a) korzystanie z serwisu oznacza, że akceptują państwo poniższy regulamin i zasady w nim zawarte a także zasady ochrony danych osobowych;

b) z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie;

c) aby utworzyć konto w serwisie, należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie drukarni;

d) konto danego klienta w serwisie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem;

e) drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte;

f)  dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w serwisie można zmienić w panelu klienta serwisu lub zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@manufakturadruku.pl;

3. Zamówienia

a) zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w serwisie;

b) zamówienia w serwisie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;

c) wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi;

d) zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w serwisie będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów drukarni;

e) terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku serwisu będą ustalane indywidualnie z klientem;

f) termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu pozytywnej weryfikacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta; 
g) w przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji;

h) proces weryfikacji następuje w dni robocze, w godzinach pracy biura drukarni tj: 9.00-17.00;

i) anulowanie zamówienia opłaconego przelewem, a nie zweryfikowanego, obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30zł netto. Zwrot za anulowane zamówienie zostanie pomniejszony o tą kwotę;

j) nie jest możliwym anulowanie poprawnie zweryfikowanego zlecenia;

f) zamówienia:

 • nieopłacone,
 • niepoprawnie zweryfikowane

starsze niż 30 dni, będą automatycznie usuwane.

g) Terminy:

 • drukarnia realizuje zamówienia wg terminów podanych w serwisie lub podczas indywidualnej kalkulacji;
 • podane terminy mogą się wydłużyć o 2 dni robocze z przyczyn technicznych;
 • czas dostawy jest zależny od wyboru sposobu dostawy i jest określony podczas składania zamówienia; 

4. Reklamacje

a) usługi wykonane w drukarni podlegają reklamacji, jeśli efekt końcowy prac, przy zachowaniu podanych w zleceniu parametrów i treści zlecenia, nie odpowiada ogólnie przyjętym standardom;

b) reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w serwisie, posiadający konto i zrealizowane zamówienie;

c) reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając ją na adres biura drukarni: biuro@manufakturadruku.pl

d) warunki zgłoszenia reklamacji:

 • zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie oraz numerem zamówienia, które chce zareklamować;
 • każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności;
 • każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie;
e) terminy zgłoszenia reklamacji:

 • reklamację można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana;
 • zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze, w godzinach pracy biura drukarni tj: 9.00-17.00;
 • reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 3 dni licząc od momentu zgłoszenia i dostarczenia reklamowanego nakładu;
f) w przypadku uznania reklamacji, drukarnia wykona usługę powtórnie w całości lub w części objętej reklamacją. Usługa wykonana w ramach reklamacji jest usługą bezpłatną. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do drukarni;

g) po wyczerpaniu trybu składania reklamacji Zleceniodawca może odwołać się do sądu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporu jest sąd w Krakowie.

h) Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych!

c) Warunki składania reklamacji na przesyłki


- Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru:

Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.


- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.


d) Opóźnienie w doręczeniu przesyłki:


- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.


- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.


- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni


e)  Akceptacja projektów odrzuconych


Zaakceptowanie odrzuconego projektu powoduje zgodę na druk z pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

a)  Drukarnia Manufaktura Druku nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.


b)  Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta


c)  Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.


d)  Wszystkie dokonywane przez Drukarnię korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.


e). Drukarnia Manufaktura Druku nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.


6. Zakres odpowiedzialności serwisu

Drukarnia Manufaktura Druku nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Manufakturę Druku;

c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.

d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU.pl

g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.

h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody

7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej WWW.MANUFAKTURADRUKU.PL jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy Manufaktura Druku S.C.. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.MANUFAKTURADRUKU.PL bez zgody właściciela jest zabronione.